اخبار

دریافت گواهینامه توسعه و رشد رضایت کارکنان سازمان

توسط |2019-08-31T10:28:50+04:30مارس 8th, 2018|اخبار|

شرکت در کنگره نشان 8 گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به دریافت گواهینامه توسعه و رشد رضایت کارکنان سازمان گردید.

دریافت گواهینامه توسعه و رشد کیفیت محصولات و خدمات

توسط |2019-08-31T12:37:09+04:30مارس 8th, 2018|اخبار|

شرکت در کنگره نشان 8گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به دریافت گواهینامه توسعه و رشد کیفیت محصولات و خدمات گردید.

دریافت گواهینامه توسعه و رشد اقتصاد برند

توسط |2019-08-31T12:41:25+04:30مارس 8th, 2018|اخبار|

شرکت در کنگره نشان 8گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به دریافت گواهینامه توسعه و رشد اقتصاد برند گردید.

گواهینامه توسعه و رشد بهداشت شغلی

توسط |2019-08-31T12:57:44+04:30مارس 8th, 2018|اخبار|

با شرکت در گنگره نشان 8 گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفندماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برگزارشد موفق به دریافت گواهینامه توسعه و رشد بهداشت شغلی (ایمنی وسلامت محیط کار )گردید.

دریافت گواهینامه توسعه و رشد رضایت مشتری

توسط |2019-08-31T13:00:34+04:30مارس 8th, 2018|اخبار|

با شرکت در کنگره نشان 8 گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صداوسیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به دریافت گواهینامه توسعه و رشد رضایت مشتری گردید.

دریافت گواهینامه توسعه و رشد محبوبیت برند

توسط |2019-08-31T13:01:54+04:30مارس 8th, 2018|اخبار|

با شرکت در کنگره نشان 8 گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به دریافت گواهینامه توسعه و رشد محبوبیت برند گردید.

دریافت گواهینامه توسعه و رشد مسئولیت اجتماعی

توسط |2019-08-31T10:33:58+04:30مارس 8th, 2018|اخبار|

شرکت در کنگره نشان 8 گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به دریافت گواهینامه توسعه و رشد مسئولیت اجتماعی گردید.

دریافت گواهینامه توسعه و رشد R&D

توسط |2019-08-31T13:03:11+04:30مارس 8th, 2018|اخبار|

با شرکت در کنگره نشان 8گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به دریافت گواهینامه توسعه و رشد R&D (نوآوری و خلاقیت در محصولات و خدمات ) گردید.