اخبار

اخبار2019-08-19T13:05:23+04:30
803, 2018

دریافت گواهینامه توسعه و رشد محبوبیت برند

توسط |اخبار|

با شرکت در کنگره نشان 8 گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به دریافت گواهینامه توسعه

803, 2018

دریافت گواهینامه توسعه و رشد مسئولیت اجتماعی

توسط |اخبار|

شرکت در کنگره نشان 8 گانه رشد و توسعه ملی که در تاریخ هفدهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در مرکز همایشهای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به دریافت گواهینامه توسعه